Algemene voorwaarden Fysiotherapie Hoogendoorn B.V. en individuele behandelovereenkomst.

In deze bijlage leest u de algemene voorwaarden van Fysiotherapie Hoogendoorn B.V. De regels in deze voorwaarden maken tevens onderdeel uit van een individuele behandel overeenkomst die wij met u afsluiten zodra wij u voor het eerst behandelen. Wij vragen u deze goed door te nemen en deze overeenkomst voor de eerste behandeling te ondertekenen. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons secretariaat. Wij zijn bereikbaar van maandag, tot en met vrijdag van 8:00 -18:00 uur. (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:30 tot 13:00 en op woensdag van 13:00 tot 17:00.

1. Afspraak maken
U kunt ons bereiken via de telefoon 055-533 44 55, via het contactformulier op onze website of via onze e-mail: info@fysiotherapiehoogendoorn.nl. U kunt ook aan de balie een afspraak maken. Voor uw eerste afspraak vragen wij naar uw persoonsgegevens. BSN nummer/nummer identiteitsbewijs, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw huisarts en eventueel een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist.

Verwijzing/directe toegankelijkheid
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken. Een uitzondering geldt voor de behandeling met een chronische indicatie; zie hiervoor deze link van de Overheid. Via uw huisarts of specialist kunt u een verwijzing met de specifieke diagnose hiervoor opvragen.
Wij helpen u in het geval een verwijzing nodig is.

Kom naar uw (eerste) afspraak met:
• een geldig legitimatiebewijs;
• een verwijzing/overdracht van de huisarts of medisch specialist indien aanwezig;
• een schone handdoek en voldoende persoonlijke hygiëne.

2. Doeleinden en fysiotherapie behandeling
Het doeleinde van een fysiotherapie behandeling is het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten en pijn door middel van oefeningen, massage, tape, dry needling en Mulligan. Wij willen u weer optimaal laten bewegen. Dat bereiken we in overleg samen, en hangt af van u als persoon, uw mogelijkheden en uw doeleinden. Wij voeren een Intake gesprek met u, we doen onderzoek, leggen de mogelijkheden uit en beslissen samen hoe we uw doeleinden kunnen nastreven. Daarna volgt uw eerste behandeling. In overleg kijken we samen hoe veel behandelingen u nodig heeft en stellen onze verwachtingen bij al naar gelang uw progressie.

3. Doeleinden verwerking (persoons)gegevens
Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

• Aanmaken dossier
Uw dossier met medische gegevens wordt zonder bezwaar, met in achtneming van de wettelijke bepaling, 20 jaar bewaard.
• Versturen en invullen van vragenlijst
Bij het inplannen van uw eerste afspraak ontvangt u mogelijk van ons een online vragenlijst over uw lichamelijke klacht. Voor een goed begrip en de voortgang van uw behandeling, is het uw verantwoordelijkheid om de vragenlijst in te vullen.
• Melding via uw email adres
Via uw emailadres bevestigen wij de geplande afspraak. 24 uur van tevoren versturen we een reminder.
• Versturen van enquêteformulier via QDNA
Via QDNA (AVG gecertificeerde externe partij) ontvangt u eenmalig een enquêteformulier waarin u kunt aangeven hoe u de behandeling/praktijk/behandelaar heeft ervaren.
• Versturen van onze nieuwsbrief
Eens per kwartaal sturen wij onze nieuwbrief.
• Declaraties naar uw zorgverzekeraar / facturatie particulier
Wij declareren uw behandelingen bij uw zorgverzekeraar. Uw particuliere factuur krijgt u per e-mail
• Collegiaal/multidisciplinair overleg via de SIILO app
Wij gebruiken de SIILO app, een beveiligde omgeving voor zorgverleners, voor overleg met andere (para)medici.

4. Tarieven en betaling
We hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Als u aanvullend verzekerd bent, zijn er geen extra kosten voor de standaard fysiotherapie behandeling. Kinderen krijgen een vergoeding vanuit de basisverzekering. Onze website vermeldt de huidige, geldende tarieven.
• U betaalt zelf voor uw behandeling bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering, of bij de basisverzekering; U betaalt voorafgaand aan, of direct na de behandeling aan de balie.
• Indien u meerdere fysiotherapeutische behandelingen krijgt, verzoeken wij u dit niet op dezelfde dag in te plannen. Uw verzekeraar vergoedt slechts één behandeling per dag.

Chronische klachten (chronische lijst ) Besluit Zorgverzekering:
• de eerste 20 behandelingen worden vergoed indien u een aanvullende verzekering hebt. Anders betaalt u deze zelf . Zie deze link van de Overheid – Chronische klachten.
• Daarna worden de behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering. En betaalt u mee, indien u een eigen risico hebt via de basisverzekering.
• Indien u achteraf een factuur ontvangt, dient u deze prompt te betalen. Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, brengt Fysiotherapie Hoogendoorn bij een herinnering 10% extra kosten in rekening. Bij uitblijvende betaling, neemt Fysiotherapie Hoogedoorn incasso maatregelen en worden de extra kosten toegevoegd aan de te incasseren rekening.

Bewindvoerder
Indien u een bewindvoerder heeft, laat het ons weten. Wij sturen de facturen dan rechtstreeks naar de bewindvoerder.

5. Afspraken wijzigen of afmelden
Indien u verhinderd bent voor een afspraak, kunt u deze minstens 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren of verzetten (24-uurs regeling). Dit kan telefonisch via nummer 055-5334455 of per mail naar info@fysiotherapiehoogendoorn.nl, ook in het weekend of op feestdagen.
Indien de afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd of verplaatst, zijn we helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen €30,00. In geval van ziekte of overmacht geldt een coulanceregeling.

6. Behandeling bij afwezigheid van uw fysiotherapeut
Indien uw reguliere fysiotherapeut afwezig is, neemt een collega fysiotherapeut uw behandeling over. Indien er een stagiair(e) meeloopt, vraagt de therapeut voor aanvang van uw behandeling uw toestemming.

7. Delen van uw dossier met uw huisarts/specialist/advocaat
Wij houden uw dossier bij volgens de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering. Op uw verzoek, kunnen wij uw dossier met u delen. Wij delen geen volledige dossiers met derden. Op verzoek van uw huisarts, specialist of advocaat met uw schriftelijke machtiging, doen wij verslag van uw behandeling.

8. Duur van de Overeenkomst
De algemene voorwaarden gelden altijd. Door ondertekening van deze voorwaarden geeft u aan dat u akkoord gaat met de inhoud van de Voorwaarden van Fysiotherapie Hoogendoorn. Daarnaast heeft u een individuele behandelovereenkomst met Fysiotherapie Hoogendoorn. Deze overeenkomst start op de datum van uw aanmelding en eindigt na afronding van de behandelingen zoals opgenomen in het behandelplan. De overeenkomst kan ook eerder eenzijdig u worden opgezegd of indien de therapeut van mening is dat in het beste belang u, de therapie moet worden stopgezet. In dat geval is de overeenkomst beëindigd op het moment dat deze eenzijdige beslissing is gecommuniceerd naar de andere partij. Door ondertekening geeft u aan dat u akkoord gaat met de regels rond de individuele behandelovereenkomst.
De overeenkomst wordt elke keer vernieuwd, wanneer u en Fysiotherapie Hoogendoorn een nieuwe versie van deze overeenkomst tekenen. Alsdan vervalt de oude overeenkomst en geldt de nieuwe overeenkomst.

9. Tips, verzoeken, klachten en geschillen
Heeft u een verzoek, een tip, of een bezwaar? Geef dit dan bij ons aan. Wij horen het graag en denken met u mee. Op die manier kunnen wij onze zorg verbeteren! Het kan onverhoopt voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij nemen elke klacht serieus en beogen elke klacht via onze interne klachtenregeling zo grondig mogelijk op te lossen.

Fysiotherapie Hoogendoorn is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Een klacht kan door u aan deze instantie worden voorgelegd, na het doorlopen van de interne klachtenregeling van Fysiotherapie Hoogendoorn. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en daarmee is de weg naar de rechtbank afgesloten. Zie deze link.

10. Toepasselijk Recht
Op deze Algemene voorwaarden en deze individuele behandelovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De gevoerde taal is Nederlands, ook als er een Engelse vertaling van deze voorwaarden wordt ondertekend.

Behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze overeenkomst, worden alle geschillen uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Apeldoorn, Nederland.

Aldus overeengekomen te Apeldoorn

Uw naam: 

…………………………………………………..

 

Handtekening …………………………………………………..
Datum:

Fysiotherapie Hoogendoorn

 

Handtekening…………………………………………………..
Datum: